Kapat

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Dpullu Olarak, Kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz!
 
Bizimle birlikte keyifli vakit geçiren herkesin kişisel verilerinin gizliliğine saygı gösterilmesi ve bunların korunması Dpullu önde gelen ilkelerinden olduğundan bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Gizlilik ve Veri Koruma Politikası”), Dpullutarafından işletilen www.dpull.com.tr uzantılı internet sitesini (“Site”) ziyaret eden, Site üzerinden bilet alan ve hizmetlerimizi kullanan kişilerin kişisel verilerinin nasıl kullanıldığının ve korunduğunun açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.
 
Dpullu, işbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'nı ilgili mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'nda yapılan değişiklikler Site'de yayınlanarak derhal yürürlüğe girecektir. Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'nın en güncel halinden haberdar olmak için Site'yi kontrol etmeniz gerekmektedir. Site'nin kullanılması ve/veya bilet satın alınması, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası'na tabi olup, Site üzerinden işlem yapan kişilerin bununla bağlı olmayı kabul ettiği varayılacak olup, ilgili kişilerin buradaki hüküm ve koşulları kabul etmediği takdirde, Site'nin kullanımına derhal son vermesi gerekmektedir.
 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Korunması
İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası ile Site'yi ziyaret eden üye ve/veya kullanıcılarımıza aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılmaktadır:
Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
 • Veri Sahiplerinin hakları;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.
 
Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?
Üye ve/veya kullanıcılarımızın Site'yi ziyaret etmesi dolayısıyla aşağıdaki lişisel veriler elde edilmektedir:
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Bir gerçek ya da tüzel kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Dpullu , üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.
 
Üye ve/veya kullanıcıların Kişisel verileri, Dpullu tarafından Site'yi ziyaret etmeleri dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz.
 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği
Üye ve/veya kullanıcıların Site'yi ziyaret etmesi dolayısıyla elde edilen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Dpullu tarafından Kanun'un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.
 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği
Üye ve/veya kullanıcıların elde edilen kişisel verileri, kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda, Dpullu  iş ortaklarımıza (sunulan hizmetlerle alakalı dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
Yukarıda açıklananlar dışında Dpullu , üye ve/veya kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olup, üye ve/veya kullanıcıların onayı olmaksızın elde edilen kişisel veriler üçüncü kişilere iletilemeyecek ve üye ve/veya kullanıcılara bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacaktır.
 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Dpullu tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Dpullu , Kanun'a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.
 
Veri Sahiplerinin Hakları
Kanun'un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptirler:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Dpullu , Kanun'a uygun olarak, idari ve teknik imkânlar dâhilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Dpullu Veri Sahibi Başvuru Formu'nda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dpullu  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler
Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için;
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları ve/veya taleplerinizi e-maille, info@dpull.com.tr gönderebilirsiniz.
 
Dpullu seçtiğiniz için tekrar teşekkürler!
© 2022 Dpullu | Tüm hakları saklıdır.